หน้าหลัก
ข้อมูลศูนย์
รวมเรื่องเด่น
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ต้วอย่างการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
สาระความรู้สำหรับครูและผู้ปกครอง
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก โดยอ.วรนุช อินทร์อ่ำ
 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก โดยอาจารย์วรนุช อินทร์อ่ำ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

กิจกรรมประจำวัน
 
 
 
กิจกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาการเรียนรู้แบบ "Brain-Based Learning"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติทำอาหารที่โรงเรียน (Kids in the Kitchen)
 
 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์